Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą?

W dzisiejszych czasach – zwłaszcza w cieniu pandemii – coraz więcej osób decyduje się na zerwanie z dotychczasowymi etatami i pracą dla kogoś, zamiast tego pragną sami założyć działalność gospodarczą.

Charakterystyka jednoosobowej działalności gospodarczej.

Definicje określają jednoosobową działalność gospodarczą jako działalność zarobkowa z rodzaju wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej, a także poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Dodatkowo do takich działalności dodać można działalność zawodową, która jest wykonywania w sposób zorganizowany i ciągły.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest często atrakcyjna dla początkujących przedsiębiorców, ponieważ jest najprostszym rodzajem firmy, co przekłada się na jej ogromną popularność, jeśli chodzi o sposób prowadzenia przedsiębiorstwa.

Taka działalność charakteryzować będzie się:

 • brakiem określonego wymaganego kapitału początkowego a także niewielkie koszty związane z rejestracją działalności;
 • szybka rejestracja oraz likwidacja przedsiębiorstwa;
 • nieskomplikowane prowadzenie księgowości;
 • sprawy mogą być prowadzenie osobiście przez przedsiębiorcę;
 • szeroka gama form opodatkowania działalności.

Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Ponieważ założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest w miarę przystępne, co wynika z m.in. z braku określonych kapitałów początkowych oraz nieskompilowanym prowadzeniem spraw administracyjnych, jest to często wybierana forma prowadzenia przedsiębiorstwa. Do kolejnych zalet należy fakt, że jednoosobową działalność gospodarcza może założyć każdy, kto ma pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to forma idealna do rozpoczęcia przygody z prowadzeniem własnej działalności. Niestety, trzeba się liczyć z brutalną rzeczywistością. Statystyki podają, a z czego mało osób zdaje sobie sprawę, około ¼ założonych firm zawiesza swoją działalność po zaledwie pierwszym roku prowadzonej działalności gospodarczej. Wynika to często z popełniania szeregu błędów i niezdawaniem sobie sprawy z ryzyka, dlatego warto, by osobą zakładającą jednoosobową działalność gospodarcza był ktoś, kto zdaje sobie sprawę z występujących wad i przeciwności. Warto, by osoba taka znała podstawowe przepisy prawne związane z opodatkowaniem a także zdawała sobie sprawę, że jest odpowiedzialna całym swoim majątkiem za liczne zobowiązania i należności.

Co jest potrzebne do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

W zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej nie są wymagane ogromne nakłady kapitałowe, zamiast tego skupić się należy na rejestracji. W pierwszej kolejności wymagane jest wypełnienie stosownego formularza – CEIDG -1. Jest to wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tam umieścić należy informacje takie jak nazwa, pod którą dany podmiot występuje na rynku, numer PESEL i numer NIP przedsiębiorcy a także miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, adres firmy, przedmiot działalności gospodarczej zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, wybraną formę opodatkowania wybranej działalności, sugerowaną datę rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy również uzupełnić wniosek o dane kontaktowe przedsiębiorcy takie jak adres email i numer kontaktowy. 

Warto wspomnieć, że po rejestracji swojej działalności przedsiębiorca nałożony jest obowiązkiem opłacania odpowiednich składek do ZUS, choć istnieją przypadki na ustalenie dogodniejszych preferencji.

Firma jednoosobowa – krok po kroku.

 • Określenie formy prawnej działalności gospodarczej. W tym przypadku wybór pada na jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Wybór formy opodatkowania firmy. Warto jest wybrać odpowiednią formę dla własnej działalności, gdyż po dokonaniu wyboru mogą pojawić się różnego rodzaju ulgi. Do wyboru są cztery formy: PIT, CIT, ryczałt od przychodów oraz karta podatkowa.
 • Wybór kodów PKD. Jest to Polska Klasyfikacja Działalności, która pozwoli przedsiębiorcy na sklasyfikowanie rodzaju działalności gospodarczej;
 • Wybór biura rachunkowego.W jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca może zdecydować, czy sam pragnie prowadzić ewidencje księgową czy zlecić zadanie zewnętrznemu biuru rachunkowemu.
 • Złożenie wniosku CEIDG-1. Jest to czas rejestracji firmy.
 • Założenie konta bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej. Na koncie bankowym będą przebiegały różnorakie transakcje, z kolei pieczątka firmowa posłuży do załatwiania formalności.

Podsumowanie.

Pozornie założenie jednoosobowej działalności może przyciągać niewielkimi ograniczeniami oraz małymi kosztami związanymi z jej prowadzeniem, lecz przyszły przedsiębiorca musi sobie zdawać sprawę z rozmaitych trudności, które mogą znacznie utrudnić prowadzenie wymarzonej własnej firmy.

Mały ZUS Plus – zobacz, jak obliczyć

Mały ZUS Plus

Wprowadzony 1 lutego 2020 roku Mały ZUS Plus to ciekawa propozycja dla mniejszych przedsiębiorców. Tak jak i w przypadku innych składek, jest to pozycja dobrowolna. Czym więc się charakteryzuje i czy warto z niej skorzystać?

Czym jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus jest ciekawą propozycją dla małych przedsiębiorców. Są to niższe, proporcjonalne do dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Trzeba jednak zaznaczyć, że Mały ZUS Plus nie pokrywa składek zdrowotnych, gdyż je należy płacić w pełnej wysokości. Wykorzystanie tego wariantu pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Warto również zaznaczyć, że obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Mały ZUS Plus – dla kogo

Jak napisane wyżej, Mały ZUS Plus jest ciekawym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorców. Do takich zaliczać się będą osoby, których przychód w roku poprzednim (stan na 2020 rok) zamknął się w kwocie 120 tys. złotych i jej nie przekroczył. Ważny jest również inny aspekt, mianowicie działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez przedsiębiorcę przez minimum 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS Plus – kiedy warto?

Podobnie jak w przypadku innych ulg pokrywających opłacanie składek ZUS, tak również Mały ZUS Plus jest dobrowolny. Nie ma przymusu korzystania z niego, a kiedy warto z niego korzystać? Taką sytuacją będzie np. chęć opłacania wyższych składek, by w przyszłości mieć wyższe świadczenia.

Mały ZUS Plus – do kiedy należy zgłosić?

Na zgłoszenie do ulgi przedsiębiorca ma czas do końca stycznia. Trzeba mieć jednak na względzie, że jeśli w ciągu roku zakończono opłacanie preferencyjnych składek ZUS albo prowadzenie działalność gospodarczej zostanie wznowione, w takim przypadku zgłoszenia powinno się dokonać w ciągu 7 dni.

Jak zgłosić się do Małego ZUSu Plus?

Do Małego ZUSu Plus mogą się zgłosić przedsiębiorcy, którzy spełniają kryterium przychodowe, tj. roczny przychód nie może przekroczyć 120 tys. zł. Kolejnym wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzednim p[rzez co najmniej 60 dni. Jeśli przedsiębiorca jeszcze nie korzystał z Małego ZUSu Plus i pragnie otrzymać ulgę, musi w terminie do 1 lutego złożyć w ZUS: • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05, 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej; • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającego się od 05 70, 05 72, jeśli 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego kończy okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy; • Zgłoszenie: do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). W przypadku, gdy przedsiębiorca chce zacząć korzystać z Małego ZUSu Plus po raz pierwszy później niż w styczniu 2021 roku, dokumenty musi przekazać do ZUS w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym spełnił warunki otrzymania ulgi.

Jak wyliczyć Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus można bezproblemowo ustalić za pomocą kalkulatora ZUS do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne. Jeśli jednak przedsiębiorca chce je wyliczyć samodzielnie, musi podjąć następujące kroki: • Należy podzielić roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej; • Wynik należy pomnożyć przez 30 i zaokrąglić do pełnych groszy. Jeśli natomiast w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej bez korzystania ze zwolnienia z podatku VAT lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, swój dochód ustali poprzez pomnożenie wysokości przychodu przez współczynnik 0,5. Wynik również należy zaokrąglić do pełnych groszy. Następnym krokiem jest ustalenie podstawy składki. Należy pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Wynik również należy zaokrąglić do pełnych groszy. Otrzymany wynik należy porównać z kwotą równa 30% minimalnego wynagrodzenia i kwotą równą 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Otrzymana wartość musi mieścić się między dwoma wartościami: • Nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (na rok 2021 będzie to 840 zł); • Nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok (na rok 2021 będzie to 3155,40 zł).

Podsumowanie

Mały ZUS Plus jest ciekawą propozycją dla mniejszych przedsiębiorców, których dochód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekracza 120 tys. zł. Postaranie się o ulgę może przynieść dodatkowe korzyści, trzeba jednak przemyśleć, czy na pewno opłaca się po nią sięgać.

Ile wynosi Mały ZUS?

Ile wynosi Mały ZUS?

Mały ZUS jest ciekawą propozycją dla małych przedsiębiorstw. Zakłada się przy tym ułatwienie dla działalności gospodarczych, których przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie osiągnęły określonego pułapu.

Mały ZUS – kiedy warto go wybrać?

Ponieważ jest to dobrowolna ulga, warto się zastanowić, czy jest potrzebna. Mały ZUS może być ciekawa propozycją w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie chciał opłacić wyższe składki, by w przyszłości otrzymywać wyższe świadczenia. W takim wypadku należy zadeklarować wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie przychodu.

Mały ZUS – dla kogo?

Mniejsze składki są rozwiązaniem kierowanym w kierunku mniejszych przedsiębiorców. Przepisy zakładają, że mniejsze przedsiębiorstwa o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 120 tys. złotych. Jest to jedno z dwóch podstawowych kryteriów. Drugim natomiast jest konieczność zarządzania działalnością gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym. Do podmiotów mogących ubiegać się o ulgę zalicza się:

 • Przedsiębiorców rejestrowanych w CEIDG;
 • Przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły określonej liczby;
 • Przedsiębiorców, którzy nie spełniają warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne;
 • Osób, które rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystały ze zwolnienia VAT;
 • Przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przez określoną ilość dni w roku poprzednim;
 • Osób, które nie wykorzystały 36-miesięcznego limitu korzystania z „małego ZUS”
 • Osób, które nie wykonują pracy na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywały w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Ile wynosi Mały ZUS w 2021 roku?

Kwota składek uzależniona jest od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu, który uzyskano z działalności w roku poprzednim. Niezmienny jest jednak sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2021 będzie to pomiędzy 840 a 3155,40 zł.

Podsumowanie

Ponieważ korzystanie z ulgi składkowej jaką jest Mały ZUS nie jest obowiązkowe, należy dokładnie przemyśleć, czy jest to opłacalny wariant. Należy również pamiętać, że z programu ulgi można zrezygnować w trakcie roku.

Czynny podatnik VAT – jak sprawdzić, czy należności są opłacone?

Czynny podatnik VAT

VAT – inaczej zwany podatkiem od towarów i usług lub w przetłumaczeniu z języka angielskiego podatek od wartości dodanej – jest płacony przez każdego przedsiębiorcę, a liczy się go jako różnice między kosztami zakupu a cena dalszej sprzedaży. Kim jest jednak czynny podatnik VAT? Kim jest aktywny podatnik VAT? Aktywnym podatnikiem VAT nazywa się podmiot, który w ramach własnej działalności jest traktowany tak, jak podmioty wykonujące czynności opodatkowane, zarejestrowane do VAT, a także opłacają podatek od towarów i usług. Innymi słowy, czynnymi podatnikami VAT są wszyscy podatnicy VAT objęci nakazem uregulowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.

Kiedy warto być czynnym podatnikiem VAT?

Pomyśleć można, że podatek VAT jest obowiązkowy do zapłaty przez przedsiębiorcę. Okazuje się jednak, że niekoniecznie! Taką opcję udostępnia polskie prawo, mianowicie zapewnia podatnikowi wybór, czy zechce zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, czy też woli wykorzystać możliwość zwolnienia z płacenia. Możliwe jest to jednak tylko w niektórych sytuacjach. A kiedy warto być czynnym podatnikiem? W przypadku możliwości wyboru należy się zastanowić, czy opłaca się płacić podatek VAT czy nie. Okazuje się, że nie zawsze warto jest z niego rezygnować. Zależy to jednak od szeregu czynników, takich jak:
 • aki jest rodzaj odbiorców świadczonych usług bądź dostawy towarów;
 • wysokości stawki podatku VAT, jaką podatnik będzie zobowiązany stosować;
 • charakteru sprzedaży a także, czy w najbliższej przyszłości planowane są inwestycje.
A dla kogo płatność podatku VAT jest korzystna? Do takich przedsiębiorców zaliczane będą osoby:
 • wykonujące w ramach swojej działalności dostawy towarów bądź usług na rzecz podmiotów, które również są czynnymi podatnikami VAT;
 • których działalność będzie opierała się na imporcie towarów, gdyż przysługuje im prawo do odliczenia podatku VAT z dokumentów celnych;
 • których usługi są opodatkowane stawką niższą niż 23%;
 • dokonujące wysokich inwestycji.
Osoby z powyższej listy mogą sobie pozwolić na płacenie podatku VAT, gdyż w ich przypadku otrzymują oni nadwyżki naliczonego VAT nad należnymi. Na przykładzie ostatniego punktu z listy – osoby, które dokonują kosztownych inwestycji mogą spodziewać się, że nadwyżka naliczonego VAT stanowić będzie dobry środek do polepszenia płynności finansowej.

Kto musi być czynnym podatnikiem VAT?

Wedle polskiego prawa istnieją przedsiębiorcy, którzy już od pierwszej sprzedaży muszą być czynnymi podatnikami VAT i nie przysługuje im możliwość z zwolnienia jego opłacania. Podatnicy tacy muszą się wtedy parać dostawą towarów:
 • Wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, a są to nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane, monety oraz niektóre wyroby jubilerskie. Do tego dochodzą towary objęte podatkiem akcyzowym, jednak z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych.
 • Budynków, budowli oraz ich części w przypadkach, o których wspomina art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. A i b. Do tego dochodzą tereny budowlane, nowe środki transportu, towarów w związku z zawarciem umowy na podstawie zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy. Do takich towarów zalicza się: preparaty kosmetyczne i toaletowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzętu gospodarstwa domowego a także maszyn i urządzeń, które nie zostały sklaryfikowane nigdzie indziej. Dodatkowo podatek musi płacić przedsiębiorca, który dostarcza hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych oraz motocykli. Podatnik obłożony obowiązkiem płacenia podatku VAT od pierwszej sprzedaży musi również zajmować się świadczeniem następujących usług:
 • Prawnicze a także w zakresie z doradztwa, z wyłączeniem jednak doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt. Wyłączeniu podlega również doradztwo pokrywające sporządzania planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.
 • Jubilerskie
 • Ściągania długów, w tym również factoringu.
 • Powyższa lista informuje dostarczaniem jakich towarów i usług musi zajmować się przedsiębiorstwa, by odgórnie był objęty zobowiązaniem do płacenia podatku VAT. Do tej listy dodać należy również przedsiębiorców, którzy nie posiadając siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju. Odliczenie podatku od zakupów może pozwolić czynnemu podatnikowi postaranie się o jego zwrot.

Rejestracja VAT-R

VAT-R jest to deklaracja, która jest składana w celu rejestracji bądź aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług. Oznacza to, że dzięki takiej rejestracji przedsiębiorca może określić, czy jest czynnym podatnikiem, czy jest od podatku VAT zwolniony. Sprawdzanie przedsiębiorstwa – czy jest czynnym podatnikiem VAT W związku z występującą możliwością niepłacenia podatku VAT, również przedsiębiorcy oddano narzędzie pozwalające sprawdzić swoich kontrahentów. Jest to cenna funkcja zwłaszcza dla podatników sprzedających towary w ramach procedury odwrotnego obciążenia VAT. Ważne jest, by poświęcić czas na sprawdzenie kontrahentów, gdyż nie poddanie ich tej procedurze może skutkować pozbawienia prawa do odliczenia VAT. Najszybszym sposobem weryfikacji kontrahenta jest skorzystanie ze strony portalu podatkowego Ministerstwa Finansów, następnie należy wybrać „Portal Podatkowy”, a potem „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”. Jest to funkcja dostępna „od ręki”, przysługująca wszystkim podatnikom. Funkcja ta nie wymaga nawet rejestracji w systemie od zainteresowanego przedsiębiorcy. Wystarczy jedynie w odpowiednie pole wprowadzić numer NIP kontrahenta. Po wpisaniu odpowiednich danych, przedsiębiorcy powinien się pokazać jeden z trzech komunikatów:
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT;
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT;
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.
Pokazywana jest również data dokonania weryfikacji, choć nie ma możliwości sprawdzenia od kiedy kontrahent został zarejestrowany do podatku od towaru i usług.

Podsumowanie

Podatek od towarów i usług nie musi być kolejną opłatą obciążającą przedsiębiorstwo. Polskie prawo gwarantuje możliwość wyboru między płatnością a zwolnienie, należy się jednak zastanowić, czy wybór pierwszej opcji nie będzie korzystniejszy w niektórych przypadkach.

Mikrorachunek podatkowy – czym jest i kto musi go używać?

Mikrorachunek podatkowy

Wciąż powstają nowe rozwiązania, mające ułatwić podatnikom uiszczanie należytych opłat. Kolejną propozycją takiego rozwiązania jest mikrorachunek podatkowy, wprowadzony 1 stycznia 2020 roku. Stanowi znaczne ułatwienie w kontrolowaniu wpłat podatku.

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunkiem podatkowym nazywa się indywidualny rachunek podatkowy, który posłuży do wpłat PIT, CIT i VAT. Ważne jest to, że mikrorachunek podatkowy służy jedynie do wpłat podatku. Natomiast jakiekolwiek zwroty nadpłat i podatków realizowane będą na obowiązujących dotychczas zasadach. Warto dodać, że numer rachunku nie zmieni się nawet w przypadku zmiany adresu zamieszkania, urzędu skarbowego czy nawet własnego nazwiska. Na takim rachunku dokonać można wpłat podatków PIT, CIT oraz VAT, jednak z wyłączeniem: VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14); podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz VAT w imporcie.

Kto posiada mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy posiada każdy, kto ma numer PESEL lub NIP oraz płaci podatki. Do tych podmiotów zaliczają się również przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, forma prawna prowadzonej działalności nie ma tutaj znaczenia.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego?

Numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić korzystając ze specjalnego generatora na stronie internetowej, do którego należy wpisać swój numer PESEL bądź NIP. Można również otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków, tj.: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX Gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną;
 • Wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje ona na numer rozliczeniowy w NBP;
 • Wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje ona na numer uzupełniający w NBP;
 • Y=1, gdy używa się numeru PESEL;
 • Y=2, gdy używa się numeru NIP;
 • Po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP osoby posiadającej mikrorachunek;
 • Na kolejnych pozycjach będą zera uzupełnione tak, aby rachunek składał się z 26 znaków.

Na jaki rachunek wpłacać należności podatkowe w przypadku braku numeru PESEL i NIP?

Numer PESEL lub NIP są obowiązkowe dla każdego podatnika w Polsce. Co zrobić jednak, gdy podatnik wciąż czeka na decyzję o jego przyznaniu? W takim wypadku należność wpłacać należy na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego, zgodnie z wykazem rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowe. Wówczas w przelewie podaje się numer dokumentu, np. paszportu bądź dowodu osobistego, by urząd skarbowy mógł dokonać łatwej identyfikacji i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Zalety mikrorachunku podatkowego.

Posiadanie mikrorachunku podatkowego ma wiele zalet, zaliczyć do nich można:

 • Wygodny sposób opłacania PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny rachunek, oznacza to brak konieczności wybierania oddzielnych rachunków.
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku podatkowego o każdym czasie w każdym miejscu.
 • Możliwość posługiwania się tym samym mikrorachunkiem podatkowym w przypadku przeprowadzenia się bądź zmienienia siedziby firmy.
 • Nie będzie konieczne szukanie obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych, co pozwoli również ograniczyć liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konta.
 • Mikrorachunek zapewnia szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT, co również przełoży się na szybsze otrzymywanie potrzebnych zaświadczeń takich jak o niezaleganiu w podatkach.

Podsumowanie.

Mikrorachunek podatkowy jest ciekawym rozwiązaniem stosowanym przez coraz większą ilość przedsiębiorców. Szereg ułatwień takich jak wygodna możliwość sprawdzenia numeru czy możliwość posługiwania się tym samym numerem w przypadku przeprowadzki bądź zmienienia siedziby firmy.