Mały ZUS Plus

Wprowadzony 1 lutego 2020 roku Mały ZUS Plus to ciekawa propozycja dla mniejszych przedsiębiorców. Tak jak i w przypadku innych składek, jest to pozycja dobrowolna. Czym więc się charakteryzuje i czy warto z niej skorzystać?

Czym jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus jest ciekawą propozycją dla małych przedsiębiorców. Są to niższe, proporcjonalne do dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Trzeba jednak zaznaczyć, że Mały ZUS Plus nie pokrywa składek zdrowotnych, gdyż je należy płacić w pełnej wysokości. Wykorzystanie tego wariantu pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Warto również zaznaczyć, że obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Mały ZUS Plus – dla kogo

Jak napisane wyżej, Mały ZUS Plus jest ciekawym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorców. Do takich zaliczać się będą osoby, których przychód w roku poprzednim (stan na 2020 rok) zamknął się w kwocie 120 tys. złotych i jej nie przekroczył. Ważny jest również inny aspekt, mianowicie działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez przedsiębiorcę przez minimum 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS Plus – kiedy warto?

Podobnie jak w przypadku innych ulg pokrywających opłacanie składek ZUS, tak również Mały ZUS Plus jest dobrowolny. Nie ma przymusu korzystania z niego, a kiedy warto z niego korzystać? Taką sytuacją będzie np. chęć opłacania wyższych składek, by w przyszłości mieć wyższe świadczenia.

Mały ZUS Plus – do kiedy należy zgłosić?

Na zgłoszenie do ulgi przedsiębiorca ma czas do końca stycznia. Trzeba mieć jednak na względzie, że jeśli w ciągu roku zakończono opłacanie preferencyjnych składek ZUS albo prowadzenie działalność gospodarczej zostanie wznowione, w takim przypadku zgłoszenia powinno się dokonać w ciągu 7 dni.

Jak zgłosić się do Małego ZUSu Plus?

Do Małego ZUSu Plus mogą się zgłosić przedsiębiorcy, którzy spełniają kryterium przychodowe, tj. roczny przychód nie może przekroczyć 120 tys. zł. Kolejnym wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzednim p[rzez co najmniej 60 dni. Jeśli przedsiębiorca jeszcze nie korzystał z Małego ZUSu Plus i pragnie otrzymać ulgę, musi w terminie do 1 lutego złożyć w ZUS: • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05, 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej; • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającego się od 05 70, 05 72, jeśli 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego kończy okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy; • Zgłoszenie: do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). W przypadku, gdy przedsiębiorca chce zacząć korzystać z Małego ZUSu Plus po raz pierwszy później niż w styczniu 2021 roku, dokumenty musi przekazać do ZUS w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym spełnił warunki otrzymania ulgi.

Jak wyliczyć Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus można bezproblemowo ustalić za pomocą kalkulatora ZUS do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne. Jeśli jednak przedsiębiorca chce je wyliczyć samodzielnie, musi podjąć następujące kroki: • Należy podzielić roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej; • Wynik należy pomnożyć przez 30 i zaokrąglić do pełnych groszy. Jeśli natomiast w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej bez korzystania ze zwolnienia z podatku VAT lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, swój dochód ustali poprzez pomnożenie wysokości przychodu przez współczynnik 0,5. Wynik również należy zaokrąglić do pełnych groszy. Następnym krokiem jest ustalenie podstawy składki. Należy pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Wynik również należy zaokrąglić do pełnych groszy. Otrzymany wynik należy porównać z kwotą równa 30% minimalnego wynagrodzenia i kwotą równą 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Otrzymana wartość musi mieścić się między dwoma wartościami: • Nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (na rok 2021 będzie to 840 zł); • Nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok (na rok 2021 będzie to 3155,40 zł).

Podsumowanie

Mały ZUS Plus jest ciekawą propozycją dla mniejszych przedsiębiorców, których dochód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekracza 120 tys. zł. Postaranie się o ulgę może przynieść dodatkowe korzyści, trzeba jednak przemyśleć, czy na pewno opłaca się po nią sięgać.