Ile wynosi Mały ZUS?

Mały ZUS jest ciekawą propozycją dla małych przedsiębiorstw. Zakłada się przy tym ułatwienie dla działalności gospodarczych, których przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie osiągnęły określonego pułapu.

Mały ZUS – kiedy warto go wybrać?

Ponieważ jest to dobrowolna ulga, warto się zastanowić, czy jest potrzebna. Mały ZUS może być ciekawa propozycją w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie chciał opłacić wyższe składki, by w przyszłości otrzymywać wyższe świadczenia. W takim wypadku należy zadeklarować wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie przychodu.

Mały ZUS – dla kogo?

Mniejsze składki są rozwiązaniem kierowanym w kierunku mniejszych przedsiębiorców. Przepisy zakładają, że mniejsze przedsiębiorstwa o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 120 tys. złotych. Jest to jedno z dwóch podstawowych kryteriów. Drugim natomiast jest konieczność zarządzania działalnością gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym. Do podmiotów mogących ubiegać się o ulgę zalicza się:

  • Przedsiębiorców rejestrowanych w CEIDG;
  • Przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły określonej liczby;
  • Przedsiębiorców, którzy nie spełniają warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne;
  • Osób, które rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystały ze zwolnienia VAT;
  • Przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przez określoną ilość dni w roku poprzednim;
  • Osób, które nie wykorzystały 36-miesięcznego limitu korzystania z „małego ZUS”
  • Osób, które nie wykonują pracy na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywały w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Ile wynosi Mały ZUS w 2021 roku?

Kwota składek uzależniona jest od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu, który uzyskano z działalności w roku poprzednim. Niezmienny jest jednak sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2021 będzie to pomiędzy 840 a 3155,40 zł.

Podsumowanie

Ponieważ korzystanie z ulgi składkowej jaką jest Mały ZUS nie jest obowiązkowe, należy dokładnie przemyśleć, czy jest to opłacalny wariant. Należy również pamiętać, że z programu ulgi można zrezygnować w trakcie roku.