Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych

The use of new technologies in the monitoring of motor vehicles

  • Gabriel Nowacki
  • Krzysztof Olejnik Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
  • Paweł Masikowski OM Poland sp. z o.o w Warszawie
Keywords: new technologies, GPS, GSM, monitoring

Abstract

Paper discussed the problem of monitoring of motor vehicles in Poland. Monitoring was ordered on the basis of EU and Polish law. Currently, there is no vehicle monitoring system in Poland at the national level. New technologies and applications in the field of ITS are currently available. The article addresses this problem and presents proposals in this area.

W artykule omówiony został problem dotyczący monitorowania pojazdów samochodowych w Polsce. Monitorowanie zostało nakazane na podstawie aktów prawa Unii Europejskiej oraz RP. W Polsce brak sjest systemu monitorowania pojazdów na szczeblu krajowym. Aktualnie dostępne są nowe technologie oraz aplikacje w zakresie ITS. Artykuł wychodzi naprzeciw tym problem i przedstawia propozycje w tym zakresie.

References

Dyr T, Misiurski P., Ziółkowska K., Costs and benefits of using buses fuelled by natural gas in public transport, Journal of Cleaner Production 2019, Vol. 225.

Dyr T., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej i w Polsce, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2017, nr 2.

Dyr T., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland, Central European Review of Economics & Finance 2017, Vol. 21, No. 5.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transport, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/, dostęp [05.06.2017].

http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html [03.09.2018].

http://www.brd24.pl/spoleczenstwo/raport-who-wciaz-wysoka-liczba-smiertelnych-wypadkow-drogach/ [20.10.2015].

http://www.tdt.pl/przewoz-towarow-niebezpiecznych/adr.html dostęp [05.06.2017],

https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/2017, dostęp [03.09.2018].

Komunikat z dnia 6.02.2017 r., http://www.esd-adr.pl/files/Komunikat%20z%20dnia%206.02.2017r..pdf.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2016 roku, https://www.prawodrogowe.pl/informacje/statystyka/krbrd-48-2-mld-zl-to-koszt-zdarzen-drogowych-w-2015-r., [01.01.2017].

Mały rocznik statystyczny. GUS, Warszawa, 12.07.2017.

Michalik J. S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziewulski D., Zając S., Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka nr 10/2009. CIOP, Warszawa 2009.

Miejscowe zagrożenia chemiczne i ekologiczne (MZCE) w Polsce w latach 2007-2011, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, http://www.sgsp.edu.pl/uczelnia/kdrg/zrch/cw/adr_rm.pdf.

Nowak J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2004.

Pawłowska B., External costs of transport in Poland, Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences 2018, Vol. 27, No. 1.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz. U. 2011, nr 227, poz. 1367.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Dz. U. 2017, poz. 708.

Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa, 2018.

Zieliński E., Wielgus A., Sas K., Bezpieczeństwo pieszych w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2019, nr 3.

Published
2019-04-24
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management